1993
1993

Eisteddfod Genedlaethol - Llanelwedd

press to zoom
1995
1995

Cheltenham School of Art

press to zoom
By Himself
By Himself

Oil on canvas, 121x91cm, 2009.

press to zoom
Red Hood
Red Hood

Oil on board, 31x21cm, 2009.

press to zoom
Head
Head

Oil on canvas, 20x16cm, 2007.

press to zoom
Yn Fantol
Yn Fantol

Oil on canvas, 91x81cm, 2007.

press to zoom
Balancing
Balancing

Oil on board, 31x21cm, 2009.

press to zoom
The Procrastinators
The Procrastinators

Oil on canvas, 122x91cm, 2007.

press to zoom
Against The Wind
Against The Wind

Oil on board, 14x16cm, 2008.

press to zoom
Balancing Act
Balancing Act

Oil on board, 14x16cm, 2008.

press to zoom
Cawr
Cawr

Oil on board, 20x14cm, 2008.

press to zoom
Cawr
Cawr

Oil on canvas, 100x90cm, 2008.

press to zoom
Ty Cawr
Ty Cawr

Oil on board, 16x12cm, 2008.

press to zoom
Man Mountain/Bridge
Man Mountain/Bridge

Oil on board, 14x20cm, 2008.

press to zoom
Dog
Dog

Oil on canvas, 41x41cm, 2008.

press to zoom
Dogs
Dogs

Oil on canvas, 41x41cm, 2008.

press to zoom
Dog
Dog

Oil on canvas, 31x46cm, 2007.

press to zoom
Dog Head
Dog Head

Oil on canvas, 20x16cm, 2007.

press to zoom
Ceffyl Rhiannon
Ceffyl Rhiannon

Oil on board, 9x12cm, 2008.

press to zoom
Nol At Ei Goed
Nol At Ei Goed

Oil on canvas, 40x45cm, 2009.

press to zoom
The Procrastinators
The Procrastinators

Oil on canvas, 46x51cm, 2007.

press to zoom
Head
Head

Oil on canvas, 20x16cm, 2007.

press to zoom
Head
Head

Oil on board, 13x13cm, 2008.

press to zoom
Head
Head

Oil on board, 13x13cm, 2008.

press to zoom
In The Doorway
In The Doorway

Oil on canvas, 41x41cm, 2008.

press to zoom
Head
Head

Oil on Canvas, 36x26cm, 2007.

press to zoom
Head
Head

Oil on canvas, 36x26cm, 2007.

press to zoom
Head
Head

Oil on canvas, 20x16cm, 2007.

press to zoom